Preek van de week

Preek, Paasmorgen, 9 april 2023

Lezing uit de handelingen der Apostelen. Hand. 10, 34a, 37-43.
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Kolosse. Kol. 3,1-4.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes. Joh. 20,1-9.

Broeders en zusters in Christus,

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia. Dat is de vreugdekreet van deze dag. Ik ga u echter een vraag stellen waar u over mag nadenken: Gelooft u echt dat Jezus Christus verrezen is? Gelooft u echt dat Jezus die gestorven is, die dood was, weer levend geworden is. Dat Hij, die waarlijk mens was, uit de dood kan opstaan? Want die verrijzenis is wel heel wonderlijk. Wij kunnen het totaal niet begrijpen.
De apostelen zien vandaag het lege graf. Ze zien dus eigenlijk niets, dat wil zeggen, het is leeg er valt niets te zien dat de aandacht trekt. Ja, de zwachtels liggen er maar verder niets. Geloof je bij het zien van het lege graf dat Jezus weer levend geworden is? Johannes zag en hij geloofde, zo staat er. Wat zag hij? Dat Jezus er niet lag. Wat geloofde hij? Dat Jezus verrezen is, dat Hij die dood was, leeft! Johannes eindigt zijn evangelie: Deze dingen zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

Wij, broeders en zusters, kunnen niet verder kijken dan de dood. De verrijzenis ligt voorbij onze macht en ons bevattingsvermogen en dat maakt het zo onbegrijpelijk. Wij denken dat we veel kunnen en we kunnen veel, maar doden ten leven wekken kunnen we niet. God heeft Jezus uit de dood opgewekt juist om te laten zien dat Hij God almachtig is en dat voor Hem, voor God, werkelijk niets onmogelijk is. De verrijzenis van Jezus Christus gaat helemaal buiten ons om, we hebben Hem wel kunnen doden, maar we kunnen Hem niet opwekken.

Als God de dode Jezus weer levend kan maken, dan kan Hij iedere mens uit de dood doen opstaan. De verrijzenis is een ingrijpen van God het sterven van de mens. God grijpt nog niet in als Jezus nog aan het kruis te sterven hangt. Dat zou al een wonder zijn, maar God laat een veel groter wonder zien, door in te grijpen als elk menselijk handelen uitgespeeld is, als Jezus gestorven is. Pas als al het menselijk kunnen onmogelijk geworden is, en de boze mens de dood heeft volvoerd, dan grijpt God in om te laten zien dat Hij de Heer is en Meester is over alles, ook over de dood. God is almachtig, Hij is geheel soeverein en Hij wordt door niets beperkt of tegengehouden. De verrijzenis is een openbaring van God zelf, voor ons zichtbaar en dat wij alleen maar gelovig en met ontzag kunnen aanvaarden.

Gelooft u in de verrijzenis? Als het antwoord nee is, dan kunt u nu beter de Eucharistie-viering verlaten, want dat is zonde van uw tijd. Twijfelt u? Waarom twijfelt u? U gelooft niet dat het kan? Jezus heeft Zich toch na zijn verrijzenis laten zien! Of u gelooft de apos-telen niet die in het evangelie een ooggetuigen verslag hebben nagelaten? Zijn zij dan leugenaars? En de kerk is dat dan ook?
Of gelooft u Jezus Christus niet? Hij heeft toch vele keren gezegd dat Hij moest lijden en sterven en dat Hij op de derde dag zou verrijzen? Dat heeft Hij toch voorspeld! Als je niet gelooft dat Jezus verrezen is, geloof je ook niet wat Hij gezegd heeft. En als je Jezus en de apostelen niet gelooft, wie geloof je dan wel? Geloof je dan wel al die mensen die dat niet geloven?

Jezus is werkelijk verrezen, maar wat heeft dat dan betekenen? Dat betekent dat de dood niet het einde van het menselijk leven is, maar een nieuw begin, niet uit eigen kracht maar van Godswege. In de verrijzenis is het oude voorbij, daar is geen dood meer. De macht van het kwaad kan niet verder reiken dan de dood. Jezus is door de macht van het kwaad heengegaan en Hij heeft overwonnen. Voorbij de dood is er geen kwaad meer, daar is leven in overvloed in de volle betekenis van het woord. Pasen is het feest van de overwinning op de dood en op het kwaad. De dood is gedood.

Pasen is echt het feest van het geloof en van de hoop dat ook wij zullen verrijzen en het nieuwe leven, de hemel zullen binnengaan. De dood is nu de toegang geworden, de over-gang naar het nieuwe leven bij God. Jezus is verrezen, maar hoe zullen wij dan verrijzen? Het antwoord is heel simpel: Door ons doopsel. Het doopsel is het Sacrament van Pasen. Daartoe hebben wij gisterenavond het doopwater gewijd en zijn wij aan het begin van deze Eucharistieviering besprenkeld met het nieuwe doopwater om ons innerlijk te ver-nieuwen, ons geloof te vernieuwen, om ons ons doopsel te herinneren, dat wij gedoopt zijn in de Naam van de verrezen Heer.
Wat gebeurt er dan in ons doopsel? In ons doopsel ontvangen wij de Heilige Geest. Door die Heilige Geest woont de verrezen Christus in ons hart, in een nieuw en altijddurend Verbond. Jezus verenigt Zich in het Doopsel met ons. Paulus zou zeggen: Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in Mij.
Door ons doopsel zijn wij met Christus, de Zoon van God bekleed, zijn wij als zonen, als kinderen van God aangenomen. Wij zijn door ons doopsel met God verzoend. En als wij met Christus bekleed zijn, zullen wij ook met Christus verrijzenis. Jezus Christus draagt ons en Hij brengt ons naar de verrijzenis en het nieuwe leven bij de Vader. Jezus’ Pasen is zo ons Pasen geworden. Daartoe heeft Hij willen sterven aan het kruis, voor ons, en om-wille van ons heil.

Maar je kunt de genade van het doopsel verliezen. Je verliest de genade van het doopsel als je van Jezus afkeert. Jezus blijft altijd bij je, maar als jij Hem niet trouw bent dan ver-lies je de genade van het doopsel. Door het innerlijke gebed, de viering van de Eucharistie en het Sacrament van boete en verzoening kunnen wij Hem trouw blijven en leren wij Hem, die verrezen is en leeft steeds beter kennen.

Christus is waarlijk verrezen, Christus is onze verrijzenis, Hij is ons leven. Laten wij daarom deze dag van ons heil in grote vreugde vieren. U allen een Zalig Pasen.