Preek van de week

Preek Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2018 

Broeders en zusters in Christus:

Vandaag op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming zijn wij hier gekomen om Maria, de Moeder Gods, de Koningin van hemel en aarde op een bijzondere wijze te vereren. Wij eren haar en vereren haar omdat wij haar van harte liefhebben. Wij hebben een liefde voor Maria, die te vergelijken is met onze liefde voor onze aardse moeder. We kunnen Maria vereren met allerlei hoge titels, en die zijn allemaal waar, maar wie zij ook is, het belangrijkste is, dat zij ons aller Moeder is, of om het officieel te zeggen: Maria is Moeder van de Kerk.

God, die de Schepper is van al wat bestaat, die wij aanspreken met almachtige eeuwige oneindig goede God, die alles weet en alles ziet, en hoe wij Hem ook verder mogen noemen: wil zelf het liefst: 'Vader' genoemd worden, Onze Vader. Hij wil een Vader zijn voor ons allemaal.

Velen denken bij het woord Kerk aan een gebouw. Maar de Kerk is niet een gebouw, de Kerk is het Volk van God, dat gedoopt is in Jezus Christus. Als wij spreken over het koninklijk huis, dan hebben wij het niet over paleis Huis ten Bosch, maar over de koninklijke familie. Zo is ook de Kerk het Volk van God. Het volk van God komt samen in het kerkgebouw, dat wij kortweg kerk noemen.

Zoals een gezin een vader en een moeder heeft, dat is immers de orde die God in de schepping gelegd heeft, zo heeft de Kerk, het uitverkoren volk van God in de hemel, een Vader en een Moeder, Maria. Zo is de kerk, zijn wij, het gezin van God, in het latijn: de familia Dei: Gods eigen familie, het huisgezin van God.

Wij komen vandaag bijeen, in het kerkgebouw op het Hoogfeest van Maria tenhemelopneming, om te vieren dat wij Kerk zijn, het gezin van God zijn, en een Moeder in de hemel hebben, Maria. God zelf is de eerste die Maria eert door haar nu al deelgenoot te maken aan zijn heerlijkheid door haar met lichaam en ziel ten hemel op te nemen. Zozeer heeft God Maria lief dat Hij haar het bederf van de dood niet heeft laten zien.

Door Zijn liefde voor Maria, maar omgekeerd door het geloof van Maria, kon God door haar mens worden om de wereld te verlossen. In Maria kon God Zich als eerste met de wereld verzoenen. Door Maria, en bijzonder door haar tenhemelopneming, is de deur naar de hemel voor ons geopend, heeft Maria de deur naar hemel voor ons geopend.

Vandaag, op dit Hoge feest van Maria tenhemelopneming, komen wij hier in het kerkgebouw samen, als het gezin van God zijn, en eren wij God en onze hemelse moeder. Een moeder is veelal het centrum, de ziel van het gezin, ook al is vader het hoofd van het gezin. Waar een moeder vereerd wordt, blijft het gezin bij elkaar en moeder houdt het gezin bij elkaar. Zo komen wij door Maria in het hart van de Kerk, komen wij thuis bij God. Waar Maria vereerd wordt, blijft de kerk bij elkaar.

Iemand zei eens tegen mij, en zij was op bedevaart geweest zowel naar Rome als naar Lourdes, om het verschil tussen Rome en Lourdes aan te duiden: Rome is het hoofd van de Kerk, Lourdes het hart. Christus is het hoofd van de Kerk, maar Hij heeft aan de Kerk, het volk van God, een Moeder gegeven, Maria.

Vandaag vieren wij de tenhemelopneming van de heilige Maagd Maria en dat zij daardoor ons aller Moeder geworden is, de Moeder van de Kerk. Daarmee doen wij het Schriftwoord in vervulling gaan: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Maria is als Moeder ons voorbeeld en zij wijst ons de weg die naar de hemelse heerlijkheid leidt: Jezus Christus. Ook wij hopen daar eens te mogen zijn.

Maar wat doet een goede Moeder? Zij bidt voor haar kinderen. Maria bidt voor ons en wij vragen haar voor ons te bidden bij God, onze Vader. God is het vaderlijke gezag. Hij staat voor orde, voor geboden en verboden, voor rechtvaardigheid en recht, voor trouw, oprechtheid en waarheid. Hij heeft ons de Wet gegeven. Hij is dan ook de Rechter voor wie wij eens zullen verschijnen en aan wie wij verantwoording hebben af te leggen.

Maria, onze Moeder, bidt bij God, bij haar Zoon, voor ons, arme zondaars. Zij bidt voor ons, maar dan moeten wij ook bidden. Zij pleit voor ons als wij oprecht tot God bidden en haar voorspraak inroepen. Zij spoort ons aan om te bidden. Als Maria ons oprecht geloof ziet en wij haar hulp inroepen, zal zij voor ons bidden. Een moeder komt toch voor haar kinderen op! Wat zegt een moeder van haar kinderen, al zijn het nog zulke deugnieten? Het zijn toch allemaal goeie? Ze bedoelen het niet kwaad! Je moet het zo niet zien, enz. enz. Zo mogen en kunnen wij altijd bij Maria thuiskomen en vragen dat zij, die zo dicht bij God staat bij Hem voor ons bidt.

Maar wat zal Maria ons zeggen? Jongen, meisje: je weet heel goed wat je hemelse Vader van je verlangt. Doe dat dan ook! Dan zal God zijn heerlijkheid ook op jou doen neerdalen. Dan zul ook jij zijn uitverkoren en geliefd kind zijn zoals ik dat ben. Dan zul jij ook eens met mij ten hemel opgenomen worden!

Maria is de goede moeder die ons de weg wijst. Maar die weg zullen wij zelf moeten gaan. Welk een feest moet het niet zijn als wij het einddoel van ons geloof bereiken, als ook wij zullen verrijzen en de hemel mogen binnengaan waarin Maria ons is voorgegaan. Vandaag vieren wij dus ook onze verlossing, door Maria, door Christus onze Heer.

Maria, Moeder van Jezus Christus, heilige Moeder van God, Moeder van de Kerk, wij loven en eren u. Wij bidden u: Bid voor ons, zondaars en maak dat wij Gods wil van harte volbrengen, zoals u Zijn wil volbracht hebt en ook wij eens met u de gelukzaligheid mogen genieten. Amen.